Výukové programy pro školy
V roce 2015 jsme uvedli do provozu digitální planetárium - zařízení, jehož špičkový a v České republice unikátní projekční systém významně rozšířil možnosti v realizaci našich vzdělávacích programů. Stejně jako v minulých letech máme pro Vás připraveny výukové programy o Zemi a vesmíru vhodné pro vzdělávací oblasti Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda a pro průřezové téma Environmentální výchova podle rámcových vzdělávacích programů - obory a předměty prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis (geografie a geologie), biologie a fyzika pro základní a střední vzdělávání. Měly by pomoci u žáků utvářet a rozvíjet klíčové kompetence, pomoci poskytnout základ všeobecného vzdělání a rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k přírodě.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Časy programů
Začátky programů jsou v pracovních dnech v 8:15, 10:00, 13:00 a 14:45 h. Prosíme o dodržování termínů začátků programů a respektování opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19. Programy trvají průměrně dvě hodiny. Zpravidla začínají pořadem v digitálním planetáriu. Po programu v planetáriu se jednotlivé skupiny přesouvají na hvězdárnu. Všechny programy jsou živě vedeny lektorem, jsou v nich využívány běžné i speciální audiovizuální a demonstrační prostředky, mohou být doplněny celoplošně promítanými filmy, při příznivém počasí projekcí Slunce dalekohledem. Žáci si mohou zakoupit též drobné astronomické pomůcky a publikace. V prostorách digitálního planetária je pro žáky k dispozici také šatna.

Objednání programu
Návštěvu je třeba u nás objednat s dostatečným předstihem, nejlépe telefonicky: +420 737 456 777. Prosíme, volte pokud možno ranní a odpolední začátky. Programy od 10 hodin jsou často rezervovány na několik měsíců dopředu.

Vstupné
V roce 2021 je vstupné pro žáky 60 Kč, doprovázející učitelé mají vstup zdarma, nejvýše však dva s jednou třídou. Vstupné se platí hromadně za celou skupinu před začátkem programu v budově digitálního planetária hotově, případně bezhotovostně kartou. Je také možné provést platbu na základě vystavené faktury. Tuto možnost prosím projednejte již při objednávání programu a zašlete nám objednávku s uvedením čísla účtu, ze kterého bude faktura uhrazena. Chcete-li navštívit Hvězdárnu a planetárium v rámci projektu (šablony apod.), prosím, informujte nás o této skutečnosti také již při objednávání programu. Obsah i časový průběh programu je v takovém případě upraven.

Návštěvní řád
Před návštěvou Hvězdárny a planetária se prosím seznamte s návštěvním řádem a informujte o jeho obsahu ostatní členy Vaší skupiny.

COVID-19
Sledujte prosím aktuální vývoj situace s onemocněním COVID-19 a při návštěvě Hvězdárny a planetária v Hradci Králové dodržujte aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví. V případě, že by mimořádná opatření znemožnila uskutečnění objednaného programu, nebo došlo k jeho omezení, Vás budeme informovat.

Upozornění pro návštěvníky programů (skupinových prohlídek a akcí) v prostorech hvězdárny a planetária v souvislosti s platnými epidemiologickými opatřeními
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby před zahájením této prohlídky kontrolovat splnění podmínek stanovených opatřením a osobě nařizuje organizátorovi splnění podmínek prokázat. V případě, že osoba splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením neprokáže, je organizátor povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce. V souvislosti s umožněním účasti osob na programu, upozorňujeme na následující:
Žádná z osob ve skupině nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. Před vstupem do budovy bude u každé osoby provedeno orientační bezdotykové měření tělesné teploty. Osobě se zvýšenou tělesnou teplotou organizátor nesmí umožnit vstup do vnitřních prostor a účast na programu. Každá osoba ve skupině, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, musí organizátorovi prokázat, že splňuje některou z následujících podmínek:
  • absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
  • byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
  • ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Žádáme návštěvníky našich programů, aby si příslušné dokumenty prokazující požadované skutečnosti zajistili před návštěvou našeho zařízení. Z organizačních a provozních důvodů nelze provádět testování osob na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 na místě před zahájením programu.
Osobě, která organizátorovi některou z výše uvedených skutečností neprokáže, organizátor nesmí umožnit vstup do vnitřních prostor a účast na programu.
Ve všech vnitřních prostorách hvězdárny a planetária používejte k ochraně svých dýchacích cest respirátor (FFP2, KN95) bez výdechového ventilu. Tato povinnost se nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku a osoby při přednášení a realizaci pořadu. Osoby do 15 let věku mohou použít chirurgickou roušku.
Využijte možnosti dezinfekce rukou a dodržujte další nařízení i všeobecně doporučená hygienická opatření. Žádáme Vás o respektování pokynů pracovníků zajišťujících program.
S ohledem na úkony vyžadované mimořádnými opatřeními se prosím dostavte včas před zahájením programu.
Děkujeme Vám za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Zámeček 456/30, 500 08 Hradec Králové
astrohk@astrohk.cz
+420 495 264 087
737 456 777

MATEŘSKÉ ŠKOLY
program a jeho obsah vzdělávací oblast

A Poprvé na hvězdárně dítě a svět

Den a noc, roční období, astronomická pohádka v planetáriu, ukázka dalekohledů, pozorování

Pořad živě vedený lektorem. Je určen pro děti z mateřských škol, podle RVP pro předškolní vzdělávání - vzdělávací oblast Dítě a svět.

Digitální planetárium

S dětmi si v planetáriu povídá lektor, který pořad zaměří především na střídání dne a noci, souhvězdí noční oblohy a pomůže dětem najít světové strany podle Severky (Polárky). Navštívíme také některé planety a další tělesa Sluneční soustavy.
Podíváme se na astronomickou pohádku Se zvířátky o vesmíru, nebo Polaris. Vybrat si však lze z celé
nabídky filmů pro děti. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna

Prohlédneme si dalekohledy v kopuli a v případě příznivého počasí se bezpečně podíváme na Slunce. Při vhodných povětrnostních podmínkách se také můžeme podívat na terase hvězdárny menšími dalekohledy do okolí.

Další možnosti

Cestou k dalekohledu lze ukázat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla. Děti si mohou vyzkoušet v planetáriu zemětřesnou židli nebo se na hvězdárně zvážit na kosmické váze. V astronomické herně si poté mohou z velkých kostek sestavit souhvězdí viditelná v jednotlivých ročních obdobích.
V okolí hvězdárny je k dispozici
Planetární stezka - model Sluneční soustavy. Je možné si ji projít i samostatně, s menšími dětmi například jen část po planetu Mars (230 m od hvězdárny).

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA
program a jeho obsah stupeň ročník vzdělávací oblast předmět

Den a noc, roční období, astronomická pohádka v planetáriu, ukázka dalekohledů, pozorování

Pořad živě vedený lektorem. Je určen pro děti z 1. až 3. třídy (prvouka), podle RVP pro 1. stupeň - vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.

Digitální planetárium

S dětmi si v planetáriu povídá lektor, který pořad zaměří především na střídání dne a noci, souhvězdí noční oblohy a pomůže dětem najít světové strany podle Severky (Polárky). Navštívíme také některé planety a další tělesa Sluneční soustavy.
Podíváme se na astronomickou pohádku Se zvířátky o vesmíru, nebo Polaris. Vybrat si lze z celé
nabídky filmů pro děti. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna

Prohlédneme si dalekohledy v kopuli a v případě příznivého počasí se bezpečně podíváme na Slunce a sluneční skvrny. Na terase hvězdárny je také možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí.

Další možnosti

Cestou k dalekohledu lze ukázat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla. Děti si mohou vyzkoušet v planetáriu zemětřesnou židli nebo se na hvězdárně zvážit na kosmické váze. V astronomické herně si poté mohou z velkých kostek sestavit souhvězdí viditelná v jednotlivých ročních obdobích.
V okolí hvězdárny je k dispozici
Planetární stezka - model Sluneční soustavy. Je možné si ji projít i samostatně, s menšími dětmi například jen část po planetu Mars (230 m od hvězdárny).


Slunce, Země, planety a jejich měsíce, den a noc, roční období, ukázka dalekohledů, pozorování

Pořad je určen pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (přírodověda), pro žáky 4. a 5. ročníků.

Digitální planetárium

Žáci při pořadu vedeném lektorem získají základní znalosti při pozorování noční i denní oblohy. Virtuální průlet Sluneční soustavou poté žákům ukáže její celkové uspořádání. Na některé objekty se můžeme podívat podrobněji (planety a jejich měsíce, trpasličí planety, jádra komet, ...).
Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Polaris, Lucie a tajemství padajících hvězd, Kosmické srážky, Voyager. Vybrat si lze z celé
nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna

S využitím teluria podrobně rozebereme příčiny střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce. Pro doplnění lze ukázat vznik zatmění Slunce a Měsíce. Navštívíme také kopuli s dalekohledem a v případě příznivého počasí se bezpečně podíváme na Slunce a sluneční skvrny. Cestou k dalekohledu provedeme pokus s Foucaultovým kyvadlem a přesvědčíme se o otáčení Země.

Další možnosti

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve foyer planetária jsou modely planet. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze.
V okolí hvězdárny je k dispozici
Planetární stezka - model Sluneční soustavy. Je možné si ji projít i samostatně.


Tvar, velikost a pohyby Země, čas a jeho měření, časová pásma, tělesa Sluneční soustavy – Slunce, planety, měsíce, trpasličí planety, planetky, komety, ukázka dalekohledů, pozorování

Pořad je vhodný pro vzdělávací oblast Člověk a příroda (zeměpis), pro žáky 6. a 7. ročníků.

Digitální planetárium

Živě moderovaný pořad o Sluneční soustavě s důrazem na Zemi jako planetu. Začínáme zpravidla v digitálním planetáriu, kde si prohlédneme noční oblohu (ukázka významných hvězd a souhvězdí, ekliptiky, pohybu Slunce po ekliptice vlivem obíhání Země okolo Slunce, zdánlivý pohyb Slunce od východu k západu, apod.), Sluneční soustavu a okolní planety.
Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Kosmické srážky, Voyager. Vybrat si lze z celé
nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna

S využitím teluria podrobně rozebereme příčiny střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce. Pro doplnění lze ukázat vznik zatmění Slunce a Měsíce. Navštívíme také kopuli s dalekohledem a v případě příznivého počasí se bezpečně podíváme na Slunce a sluneční skvrny. Cestou k dalekohledu provedeme pokus s Foucaultovým kyvadlem a přesvědčíme se o otáčení Země.

Další možnosti

Ve foyer planetária je simulátor zemětřesení, modely planet a model planety Země s vyznačenými hranicemi litosférických desek. Na řezu Zemí je pak vidět její vnitřní stavba. V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět.
V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze.
V okolí hvězdárny je k dispozici
Planetární stezka - model Sluneční soustavy. Je možné si ji projít i samostatně.


Zatmění Slunce a Měsíce a příbuzné optické úkazy, jednoduché optické pokusy a optické přístroje, ukázka dalekohledů, pozorování

Pořad doplňuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda (fyzika), je vhodný pro žáky 7. až 9. ročníku.

Digitální planetárium

Nejprve si prohlédneme hvězdnou oblohu, jak je vidět prostýma očima z míst s ideálními pozorovacími podmínkami. Poté si ukážeme oblohu tak, jak bychom ji viděli dalekohledem, jak ji „vidí“ přístroje citlivé na neviditelné druhy záření (infračervené či rentgenové záření, rádiový obor). Virtuálně se přeneseme do velkých astronomických observatoří. Pro doplnění nabízíme i další témata: aktivní a adaptivní optika, interferometrie, optické úkazy v atmosféře...
Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Světlo, Cesta za miliardou Sluncí. Vybrat si lze z celé
nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna

Žáci si prohlédnou oba základní typy dalekohledů - čočkový i zrcadlový a v případě příznivého počasí budeme bezpečně pozorovat Slunce. S využitím modelů si ukážeme princip dalekohledů a rozebereme základní funkce dalekohledu - zvětšení a zisk světla. Součástí pořadu o optice může být i ukázka teluria. Je možné probrat střídání dne a noci, ročních období a zaměřit se na fáze Měsíce, zatmění Slunce a zatmění Měsíce.

Další možnosti

Ve foyer planetária je velká plazma koule, lávová lampa a exponát se spektrem různých zdrojů záření. V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky, žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze a prohlédnout si modely hvězd.
V okolí hvězdárny je k dispozici
Planetární stezka - model Sluneční soustavy. Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Stezky je možné si projít i samostatně.


Slunce jako zdroj energie, přeměny energie, energetická rovnováha planety - oteplování Země, ukázka dalekohledů, pozorování

Pořad doplňuje poznatky ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (fyzika, přírodopis, environmentální výchova) pro 7. až 8. ročník.
Protože téměř veškerá energie, jíž disponujeme na planetě Zemi, pochází ze Slunce, zaměřuje se tento pořad na Slunce, Zemi a jevy související s energetickou bilancí.

Digitální planetárium

Na úvod pořadu živě moderovaného letorem stručně prohlédneme hvězdnou oblohu, najdeme místa v nichž vznikají hvězdy a představíme si vznik Slunce a planet. Ukážeme, že tady se nachází zdroj veškeré energie, s níž se potkáváme na dnešní Zemi.
Po dohodě s lektorem lze zařadit film Cesta ke hvězdám. Vybrat si lze z celé
nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu. V patře budovy digitálního planetária se nachází expozice Energie - její formy a přeměny popisující na velkoplošných panelech nejen formy energie, ale také způsoby přenosu, různé typy elektráren a další zajímavosti.

Hvězdárna

Představíme Slunce a gravitaci jako zdroj energie, který stojí v pozadí všech způsobů využívání energie. V kopuli s dalekohledy se zaměříme na Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance přenosným dalekohledem na terase hvězdárny. Provedeme podrobný rozbor dějů uvnitř Slunce, na jeho povrchu a v těsném okolí Slunce.

Další možnosti

Ve foyer planetária je simulátor zemětřesení a model planety Země s vyznačenými hranicemi litosférických desek. Na řezu Zemí je pak vidět její vnitřní stavba. V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci si tu mohou prohlédnout modely hvězd.
V okolí hvězdárny je k dispozici
Planetární stezka - model Sluneční soustavy. Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Stezky je možné si projít i samostatně.


Vznik hvězd a planet, uspořádání vesmíru - Sluneční soustava, galaxie, kupy galaxií, orientace na obloze, souhvězdí, ukázka dalekohledů, pozorování

Pořad vychází z RVP pro základní vzdělávání, je zaměřen na oblast Člověk a příroda (fyzika) a je vhodný pro žáky 8. a 9. ročníku.

Digitální planetárium

Pořad začíná v digitálním planetáriu pod vedením lektora. Poznáme vesmír očima i pomocí astronomických přístrojů, ukážeme, jak vznikají hvězdy a planety. Během virtuální cesty k vybraným tělesům Sluneční soustavy a do vzdáleného vesmíru poznáme uspořádání blízkého i vzdáleného vesmíru, včetně velkoškálové struktury rozložení galaxií. Dostaneme se až na hranici pozorovatelné části vesmíru.
Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Kosmické srážky, Musica, Cesta za miliardou sluncí. Vybrat si lze z celé
nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna

V kopuli se zaměříme na Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance. Provedeme podrobný rozbor dějů uvnitř Slunce, na jeho povrchu a v těsném okolí Slunce. Ve foyer hvězdárny mohou žáci porovnat velikosti a barvy některých známých hvězd a prozkoumat model černé díry. Uvidí také prostorový model Velkého vozu, na němž poznají, že souhvězdí jsou tvořena hvězdami, jež k sobě nemusí patřit.

Další možnosti

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla.
V okolí hvězdárny je k dispozici
Planetární stezka - model Sluneční soustavy. Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Stezky je možné si projít i samostatně.


Vznik Země a života na Zemi, stavba zemského nitra, geologické éry a děje, porovnání s jinými tělesy Sluneční soustavy, ukázka dalekohledů, pozorování

Pořad rozšiřuje poznatky ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (přírodopis, geologie) a je určen především pro žáky 8. a 9. ročníku.

Digitální planetárium

Seznámíme se s hvězdnou oblohou a vznikem Sluneční soustavy. Můžeme se podívat i na obrazy krajiny v hluboké paleontologické minulosti. Během virtuálního letu Sluneční soustavou navštívíme některé planety, jejich měsíce a další tělesa - vybíráme ta, jež byla podrobně fotografována a mapována kosmickými sondami, a porovnáváme je se Zemí. Hledáme souvislosti se vznikem Sluneční soustavy - planet včetně Země.
Po dohodě s lektorem lze zařadit film Přírodní výběr. Vybrat si lze z celé
nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna

U dalekohledu se zaměříme na ústřední těleso sluneční soustavy - Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance.

Další možnosti

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve foyer planetária je simulátor zemětřesení, modely planet a model planety Země s vyznačenými hranicemi litosférických desek. Na řezu Zemí je pak vidět její vnitřní stavba.
Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky. Na kosmické váze můžeme podrobně rozebrat příčiny různých údajů o „hmotnosti“ na povrchu různých těles (Země, Měsíc, Jupiter, Slunce) a ve stavu beztíže.
V okolí hvězdárny je k dispozici
Planetární stezka - model Sluneční soustavy. Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Stezky je možné si projít i samostatně.

STŘEDNÍ ŠKOLY
program a jeho obsah vhodný pro pro ročník vzdělávací oblast předmět

Keplerovy a Newtonovy zákony, pohyby těles v gravitačním poli, gravitace v přírodních dějích, ukázka dalekohledů, pozorování

Pořad je určen zejména studentům 1. a 2. ročníku čtyřletých gymnázií, lyceí, průmyslových škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.
Ústředním tématem jsou Keplerovy zákony a Newtonův gravitační zákon. Představíme gravitaci jako sílu významnou na velkých škálách a pro velká tělesa a soustavy - galaxie, kupy galaxií.

Digitální planetárium

Ukážeme si souhvězdí viditelná na noční obloze, virtuálně procestujeme Sluneční soustavu a celý pozorovatelný vesmír. Vysvětlíme si, jakou roli hrála gravitace při formování hvězd, planet a velkoškálové struktury vesmíru. Zaměříme se na projevy gravitační síly v galaxiích a mezi galaxiemi (hvězdokupy, srážky galaxií,...) a uvedeme do souvislostí gravitační sílu a rozpínání vesmíru.
Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Explore, Kosmické srážky, Fantom vesmíru. Vybrat si lze z celé
nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna

V kopuli se zaměříme na Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance. Provedeme podrobný rozbor dějů uvnitř Slunce, především s důrazem na rovnovážný stav mezi energií gravitačního kolapsu a energií vznikající v jádru hvězdy. Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla a analyzovat síly, které na kyvadlo působí.

Další možnosti

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a studenti se tu mohou zvážit na kosmické váze.
V okolí hvězdárny je k dispozici
Planetární stezka - model Sluneční soustavy. Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Stezky je možné si projít i samostatně.


Slunce a Sluneční soustava, Galaxie, objekty vzdáleného vesmíru, stavba vesmíru, ukázka dalekohledů, pozorování

Pořad je určen především studentům středních škol.

Digitální planetárium

Zaměříme se na naše blízké vesmírné okolí - Sluneční soustavu. Filmy a animace doplníme o nové snímky a poznatky získané pomocí velkých teleskopů a kosmických sond. Ukážeme si souhvězdí viditelná na noční obloze a přesvědčíme se, že jde o pohled na jednu z galaxií zevnitř. Podíváme se na pohyby objektů na obloze, například pohyb Slunce po ekliptice vlivem obíhání Země okolo Slunce, apod. Pomocí jednotky světelný rok si učiníme představu o vzdálenostech mezi hvězdami, o velikostech galaxií, o vzdálenostech mezi galaxiemi a o struktuře vesmíru.
Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Kosmické srážky, Musica, Cesta ke hvězdám, Cesta za miliardou sluncí. Vybrat si lze z celé
nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna

V kopuli se podíváme na Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance přenosným dalekohledem na terase. Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla a analyzovat síly, které na kyvadlo působí. S využitím teluria můžeme podrobně rozebrat pohyby Země a Měsíce.

Další možnosti

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve foyer planetária je simulátor zemětřesení, modely planet a model planety Země s vyznačenými hranicemi litosférických desek. Na řezu Zemí je pak vidět její vnitřní stavba. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a studenti se tu mohou zvážit na kosmické váze nebo mohou porovnat velikosti a barvy některých známých hvězd a prozkoumat model černé díry. Uvidí také prostorový model Velkého vozu, na němž poznají, že souhvězdí jsou tvořena hvězdami, jež k sobě nemusí patřit.
V okolí hvězdárny je k dispozici
Planetární stezka - model Sluneční soustavy. Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Stezky je možné si projít i samostatně.


Spektroskopie - základní metoda astrofyziky, termonukleární fúze, hvězdy a jejich vývoj, galaxie, stavba vesmíru, kosmologie, ukázka dalekohledů, pozorování

Pořad je určen zejména pro poslední rok výuky fyziky gymnázií, lyceí a průmyslových škol.
Předvedeme experiment se spektrem různých zdrojů záření a představíme spektroskopii jako základní metodu zkoumání vesmíru.

Digitální planetárium

Pořad je živě moderován lektorem. Nejprve prozkoumáme naši Galaxii zevnitř, a to v různých oborech spektra. Velký časový úsek věnujeme vzniku a uspořádání vesmíru, včetně rozpínání a role gravitace, temné hmoty a temné energie. Strukturou pozorovatelného vesmíru virtuálně proletíme, zblízka se zaměříme na některé detaily (objekty Sluneční soustavy, exoplanety, hvězdokupy, galaxie).
Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Cesta ke hvězdám, Cesta za miliardou sluncí, Voda - kosmické dobrodružství, Fantom vesmíru. Vybrat si lze z celé
nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna

V hale hvězdárny využijeme modely hvězd a H-R diagram k porovnání vybraných známých hvězd se Sluncem a k výkladu o spektrálních třídách a vývoji hvězd. V kopuli se podíváme na Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance přenosným dalekohledem na terase. Objasníme podstatu interakce slunečního větru se zemským magnetickým polem (polární záře). Věnujeme se termonukleární fúzi a struktuře slunečního nitra. Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla a analyzovat síly, které na kyvadlo působí.

Další možnosti

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve foyer planetária je mlžná komora, velká plazma koule, lávová lampa a exponát se spektrem různých zdrojů záření. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky. Studenti se tu mohou zvážit na kosmické váze nebo mohou porovnat velikosti a barvy některých známých hvězd a prozkoumat model černé díry. Uvidí také prostorový model Velkého vozu, na němž poznají, že souhvězdí jsou tvořena hvězdami, jež k sobě nemusí patřit.
V okolí hvězdárny je k dispozici
Planetární stezka - model Sluneční soustavy. Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Stezky je možné si projít i samostatně.

OSTATNÍ SKUPINY | EXKURZE
program a jeho obsah vhodný pro pro ročník

J Exkurze na hvězdárnu a planetárium školní i neškolní výlety všechny ročníky

Novinky z výzkumu vesmíru, souhvězdí v planetáriu, virtuální let vesmírem, full-dome film, ukázka dalekohledů, pozorování

Pořad je určen školním i neškolním skupinám a skupinám s velkým věkovým rozpětím. Obsah programu lze upravit podle Vašeho přání.

Digitální planetárium

Pořad je živě moderován lektorem, který reaguje na dotazy a přání z publika. Ukážeme si hvězdnou oblohu, pohled na vesmír pomocí dalekohledů anebo přístrojů citlivých na neviditelné druhy záření. Absolvujeme virtuální cestu Sluneční soustavou, na některých tělesech můžeme přistát. Můžeme také odletět do vzdáleného vesmíru mezi galaxie.
Po dohodě s lektorem lze zařadit film z
nabídky. V případě, že se programu účastní více skupin, mohou si vyučující či vedoucí skupin dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna

V případě příznivého počasí se dalekohledem bezpečně podíváme na Slunce. Na terase hvězdárny je možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí a oblohu. Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla. V budově hvězdárny je také plně funkční historické Malé Zeissovo planetárium, jehož prohlídku s ukázkou optomechanické projekce oblohy lze do programu zařadit. V astronomické herně si nejmenší návštěvníci mohou z velkých kostek sestavit souhvězdí viditelná v jednotlivých ročních obdobích.

Další možnosti

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a návštěvníci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu.
V okolí hvězdárny je k dispozici
Planetární stezka - model Sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně, s menšími dětmi například jen část po planetu Mars (230 m od hvězdárny). Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Opět je možné si ji projít i samostatně.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

pracovníci Hvězdárny a planetária v Hradci Králové