Programy pro školy

V roce 2015 jsme uvedli do provozu digitální planetárium - zařízení, jehož špičkový a v České republice unikátní projekční systém významně rozšířil možnosti v realizaci našich vzdělávacích programů. Stejně jako v minulých letech máme pro Vás připraveny výukové programy o Zemi a vesmíru vhodné pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda a pro průřezové téma Environmentální výchova podle rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání - obory a předměty prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis (geografie), geologie a fyzika. Měly by pomoci u žáků utvářet a rozvíjet klíčové kompetence, pomoci poskytnout základ všeobecného vzdělání a rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k přírodě.

A. Poprvé na hvězdárně - 1. až 3. ročník, člověk a jeho svět (prvouka)
den a noc, roční období, astronomická pohádka v planetáriu, hry s astronomickými kostkami.
B1. Sluneční soustavou - 4. až 5. ročník, člověk a jeho svět (přírodověda)
Slunce, Země, planety a jejich měsíce, den a noc, roční období
B2. Země a její sousedé - 2. stupeň, 6. až 7. ročník, člověk a příroda (zeměpis)
tvar, velikost a pohyby Země, čas a jeho měření, časová pásma, další tělesa sluneční soustavy - planety, měsíce, planetky, komety
C. Světlo - 2. stupeň 7. až 9. ročník, člověk a příroda (fyzika)
zatmění Slunce a Měsíce a příbuzné optické úkazy, jednoduché optické pokusy a optické přístroje.
D. Přeměny energie v přírodě - 2. stupeň, 7. až 9. ročník, člověk a příroda, enviromentální výchova (fyzika, přírodopis)
Slunce jako zdroj energie, přeměny energie, energetická rovnováha planety - oteplování Země.
E. Vesmír - 2. stupeň, 8. až 9. ročník, člověk a příroda (fyzika)
vznik a vývoj hvězd, uspořádání vesmíru - sluneční soustava, galaxie, kupy galaxií; orientace na obloze, souhvězdí.
F. Naše planeta Země - 2. stupeň, 9. ročník, člověk a příroda (přírodopis, geologie)
vznik Země a života na Zemi, stavba zemského nitra, geologické éry a děje, porovnání s jinými tělesy sluneční soustavy.
G. Gravitační zákony - gymnázia a lycea, 10. a 11. ročník, člověk a příroda (fyzika)
Keplerovy a Newtonovy zákony, pohyby těles v gravitačním poli, gravitace v přírodních dějích.
H. Naše kosmické okolí - střední odborné školy, 10. a 11. ročník, člověk a příroda (fyzika)
Slunce a sluneční soustava, Galaxie, objekty vzdáleného vesmíru, stavba vesmíru.
I. Astrofyzika - gymnázia a lycea, 11. až 13. ročník, člověk a příroda (fyzika)
spektrosklopie - základní metoda astrofyziky, termonukleární fúze, hvězdy a jejich vývoj, galaxie, stavba vesmíru, kosmologie.
J. Exkurze na hvězdárnu - lze přizpůsobit jakémukoli věkovému složení; školní výlety, neškolní skupiny
novinky z výzkumu vesmíru, souhvězdí, ukázka dalekohledu, případně pozorování.

Programy trvají průměrně dvě vyučovací hodiny. Zpravidla začinají pořadem v digitálním planetáriu, který je společný pro více skupin se stejným obsahem programu. Proto prosíme o dodržování termínů začátků programů. Po pořadu v planetáriu se jednotlivé skupiny přesouvají na hvězdárnu, kde program pokračuje. Všechny programy i pořady v planetáriu jsou vedeny živě lektorem, jsou v nich využívány běžné i speciální audiovizuální a demonstrační prostředky jako planetárium, telurium, Foucaultovo kyvadlo (viz celý seznam experimentů), filmy, výstavní panely, velkoplošná projekce aktuálních obrazových informací z WWW, projekce Slunce, dalekohledy a při příznivém počasí pozorování. Žáci si mohou u nás zakoupit též drobné astronomické pomůcky a publikace.

Začátky programů jsou v pracovních dnech v 8:15, 10:00, 13:00, 14:45. Programy trvají průměrně 2 hodiny. Návštěvu je třeba u nás objednat dostatečně předem, nejlépe telefonicky. Volte prosím, pokud možno, ranní a odpolední začátky. Programy od 10:00 jsou často rezervovány na několik měsíců dopředu. Doporučení pro pedagogický doprovod a vedoucí organizovaných skupin: před návštěvou hvězdárny a planetária se seznamte s návštěvním řádem a informujte o jeho obsahu ostatní členy Vaší skupiny.
Upozorněte řidiče, zajišťující Vaši hromadnou přepravu, aby při parkování vozidel respektovali dopravní značení, dodržovali dopravní předpisy a nezastavovali na travnatých plochách přiléhajících ke komunikacím. Děkujeme za pochopení.

Vstupné je 60,- Kč na žáka. Doprovázející učitelé zdarma, nejvýše však dva s jednou třídou.

Srdečně Vás a Vaše žáky zveme a těšíme se na Vaši návštěvu!

Upravit ]

Text stránek je vydán s licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.