Věda a výzkum
Pracovníci Hvězdárny a planetária v Hradci Králové a členové Astronomické společnosti v Hradci Králové se mimo jiné zabývají dynamikou malých těles Sluneční soustavy, fotometrickým pozorováním planetek, proměnných hvězd nebo astrometrií komet. Viz specializované stránky:

http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira

https://www.ashk.cz

Zprávy o odborné činnosti

Zprávy o odborné činnosti jsou publikovány v královéhradeckém astronomickém časopise Povětroň.

Přehled CCD pozorovaní za rok 2019 [PDF]

Přehled CCD pozorovaní za rok 2018 [PDF]

Přehled CCD pozorovaní za rok 2017 [PDF]

Přehled CCD pozorovaní za rok 2016 [PDF]

Přehled CCD pozorovaní za rok 2015 [PDF]

Zpráva o činnosti JST a HK25 za rok 2014 [PDF]

Zpráva o činnosti JST za rok 2013 [PDF]

Zpráva o činnosti JST a HK25 za rok 2012 [PDF]

Zpráva o činnosti JST a HK25 za rok 2011 [PDF]

Zpráva o činnosti JST za rok 2010 [PDF]

Zpráva o činnosti JST za rok 2009 [PDF]

Zpráva o činnosti JST za rok 2008 [PDF]

Zpráva o činnosti JST za rok 2007 [PDF]

Zpráva o činnosti JST za rok 2006 [PDF]

Zpráva o činnosti JST za rok 2003 [PDF]

Zpráva o činnosti JST za rok 2002 [PDF]

Výroční zpráva ASHK za rok 2001 [PDF]

Dopplerova tomografie (β Lyrae A) [PDF]

Pallas kráterovaná jako „golfový míček“ [PDF]

(89) Julia pozorovaná adaptivní optikou [PDF]

Horká stopa v protoplanetárním disku [PDF]

Robotická observatoř Blue Eye 600 [PDF]

První proměnné hvězdy objevené pomocí JST [PDF]

Archiv pozorovacího deníku [txt]

Odborné přednášky pro fyziky

Měření vzdáleností

Transformace souřadnic

Problém 3 těles

Negravitační zrychlení

Slunce

Vývoj hvězd

Vývoj planet

Radiační bilance

Rodiny planetek

Signál a šum

Spektroskopie

Interferometrie

Kosmologie

Protoplanetary disk 1

Protoplanetary disk 2

Protoplanetary disk 3

Planetary migration

Yarkovsky effect

Collisions

Comets

Meteorites

Meteors

Taxonomy

Tides

Impacts

Photometry

Geochemistry

Scattering

Středoškolská odborná činnost, bakalářské a diplomové práce

Křivka, Adam Mechanika rodin planetek s aplikací na rodinu Eunomia. Brno: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, 2019, 68 s. Středoškolská odborná činnost.
  • Úkolem této práce je nejprve popsat základní mechaniku rodin planetek — problém N těles, gravitační a negravitační jevy určující jejich pohyb, způsoby identifikace rodin a jejich analýzy. Hlavní částí je simulace orbitálního vývoje 6 210 částic pomocı́ numerického integrátoru SWIFT. Porovnánı́m dat simulovaných s pozorovanými dle nejnovějších katalogů popisujeme dynamickou strukturu rodiny Eunomia diskutujeme její stáří.

Andrys, Vojtěch: Moderní pohled na vývoj hvězd podle měření družice Gaia. Hradec Králové: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, 2018, 39 s. Tvořivá klávesnice.

  • Družice Gaia, vypuštěná v roce 2013 do vesmíru, má za úkol zpřesnit naše informace o asi jedné miliardě hvězd a sestavit trojrozměrnou mapu zemského okolí galaxie Mléčná dráha. Měří různé veličiny důležité pro popis hvězd pomocí 1,45 × 0,5 m tří zrcadlového anastigmatu. Data posílána Gaiou na Zemi jsou ústřední pro porozumění složitým vícehvězným systémům i hvězdám samotným. Cílem praktické části je pochopit vývoj hvězdy hlavní posloupnosti pomocí dat z programu MESASTAR, sestrojit mimo jiné i platný HR diagram hvězdy o hmotnosti jednoho Slunce a popsat její fáze až do bílého trpaslíka.

  • Klíčová slova: Gaia, hvězda, MESASTAR, diagram.

Slivková, Natálie: Přijímání rozptýlených rádiových vln v Hradci Králové. Hradec Králové: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, 2014, 32 s. Středoškolská odborná činnost.

  • Předmětem této práce je zjistit, zdali je možné zachytit odraz rádiového záření z vysílače umístěného v Dijonu, Francie, od ionizované stopy meteoru, který proletěl v prostoru snímání přijímače v Hradci Králové, s ohledem na fyzikální parametry radio vysílače GRAVES (úhel a azimut, pod kterým vysílá). V práci se tedy pokusíme experimentálními metodami zjistit určitou část z celkového objemu atmosféry ozářené vysílačem Graves, kterou sledujeme. Praktická část tohoto projektu zahrnuje chycení rozptýleného signálu od ionizované stopy meteoru, který proletěl v sledované oblasti radaru, a tak ověřit danou hypotézu a dále konstruování 3D obrázku s vyznačenou plochou snímání. V závěru projektu se hypotéza potvrdila a zjistili jsme, že náš přijímač opravdu zachytí odražený signál a upřesnili jsme tvar oblasti, který můžeme sledovat. Tato práce následně poslouží jako součást projektu, který zkoumá, zda je možné tyto meteory zachycené rádiovou metodou vidět i pouhým okem a dále porovnat jejich intenzitu zobrazeného signálu na obrazovce s magnitudou meteorů.

  • Klíčová slova: rádiové vlny, radar, meteor, radioastronomie.

Trojanová, Lenka. Spektrální vlastnosti rodin planetek podle přehlídky Sloan Digital Sky Survey. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2010. 54 s. Bakalářská práce.

  • V práci se zabýváme aplikací metody hlavních komponent na fotometrická data planetek. Vstupem práce jsou obecná matematická metoda hlavních komponent a katalog fotometrických dat pro 471 569 planetek programu Sloan Digital Sky Survey. Popsali jsme postup výpočtu hlavních komponent a vytvořili algoritmy, které celý výpočetní proces zprostředkovávají. Na základě našich výsledků doporučujeme pro studium planetek používat tři hlavní komponenty, pro něž jsme odvodili určitou fyzikální interpretaci. Také jsme zobrazili hlavní komponenty v prostoru dráhových elementů planetek (především velké poloosy, excentricitě a sklonu), a ověřili tím souvislost dráhových a fotometrických dat.

  • Klíčová slova: metoda hlavních komponent, fotometrická data, planetky

Lacko, Richard: Fotometrie zákrytových dvojhvězd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2005, 77 s. Diplomová práce.

  • Diplomová práce se zabývá fotometrií zákrytových dvojhvězd. První kapitola se věnuje svojí první částí základní představě o hvězdě. V této části jsou zavedeny fyzikální veličiny hvězdy charakterizující, a také stručnou formou popsán vývoj osamocené hvězdy. Druhá část kapitoly je věnována dvojhvězdám. Zde je provedeno členění dvojhvězd a popsány základní fyzikální charakteristiky těchto objektů. Pozornost je zaměřena zejména na dvojhvězdy zákrytové. Druhá kapitola se věnuje hvězdné fotometrii. Zavádí pro astronomii důležité fotometrické veličiny a věnuje se též problematice fotometrických systému. Na tuto kapitolu navazuje kapitola třetí, která konkretizuje postupy při fotometrických metodách pozorování zákrytových dvojhvězd. Věnuje se též fyzikálnímu významu světelných křivek a diagramu O-C. Nosnou částí diplomové práce je kapitola čtvrtá. Ta přináší nové získaná data zákrytové dvojhvězdy ESUMa (GSC 4383.0384). Součástí jsou měřená data ve fotometrickém systému VRI, světelné křivky a diagram O-C.

  • Klíčová slova: zákrytové dvojhvězdy, fotometrie, fotometrický systém, světelná křivka.