Sluneční soustava 2003

The Solar System 2003

Sluneční soustava 2003 je krátký dokumentární film pojednávající o našem planetárním systému: o Slunci, o planetách i o menších tělesech. Je určen pro žáky základních a středních škol i pro širokou veřejnost. Existuje v české a anglické jazykové verzi, jeho délka je 25 minut. Domovská WWW stránka je http://www.astrohk.cz/ss2003/. Film můžete shlédnout při programech hvězdárny v Hradci Králové, stáhnout si jej po Internetu v různých formátech, případně si u nás objednat DVD. K dispozici jsou i psaný scénář filmu a aktuální tabulková data o tělesech sluneční soustavy.

The Solar System 2003 is a short documentary movie about our planetary system: about the Sun, planets and smaller bodies also. It is intended for pupils of grammar and high schools, even for general public. There exist Czech and English language versions, its length is 25 minutes. The homepage is http://www.astrohk.cz/ss2003/. You can watch the movie during performances at Hradec Kralove observatory, download it via Internet in various formats, and eventually order DVD by us. A written screenplay of the movie and recent tabular data on Solar System objects are also at disposal.

Ukázky / Screenshots

Zobrazení trajektorií planet sluneční soustavy, na kterém je možné porovnání vzdáleností a velikostí těles. Zorný úhel obrazu je roven 60°. Vlevo dole se zobrazuje údaj o plynutí času (pro názornost je často nutné děje ve filmu zrychlit). Orientace elips i rotačních os vůči souhvězdím odpovídá skutečnosti.
A display of trajectories of Solar System bodies, on which the distances and sizes of the bodies can be compared. The field of view is equal to 60°. There is a time label in left-bottom corner (it is often necessary to speed up the phenomena in the movie). The orientation of the ellipses and rotational axes with respect to the constellations corresponds to reality.
Porovnání planetek a malých měsíců (malá tělesa vlevo jsou (4) Vesta, Amalthea a Mimas) s velkými měsíci (Io, Europou, Měsícem a Titanem).
A comparsion of asteroids and small moons (the small bodies on the left are (4) Vesta, Amalthea and Mimas) with big moons (Io, Europa, the Moon and Titan).
Terestrické planety Merkur, Venuše, Země a Mars. V případě Venuše je znázorněna rotace vnějších vrstev atmosféry (jednou za 4 dny v retrográdním směru), pevný povrch se otáčí jednou za 243 dní.
Terrestrial planets Mercury, Venus, the Earth and Mars. In case of Venus, the rotation of outer layers of its atmosphere is displayed (once per 4 days in retrograde direction), the solid surface rotates once per 243 days.
Slunce obsahuje 99,9 % hmoty celé sluneční soustavy, má průměr desetkrát větší než největší planeta Jupiter.
The Sun contains 99.9 % of Solar System mass, its diameter is ten times larger than the largest planet Jupiter.
Pohled na odvrácenou stranu Měsíce. Ve srovnání s přivrácenou stranou je na ní mnohem méně moří. Nejvýznamnější je Mare Orientale, obklopené vícenásobnou soustavou prstenců.
The view on the far side of the Moon. There are much less maria in comparsion with the near side. The most important is Mare Orientale, surrounded by a multiple system of rings.
Detail marťanského Vallis Marineris. Vznik obrovských údolí a hor na Marsu je zřejmě umožněn jeho menší gravitací.
A detail of martian Vallis Marineris. The genesis of giant valleys and mountains on Mars is apparently allowed by its lower gravity.
Těsný průlet okolo planetky (243) Ida. Planetka má nepravidelný (dokonce nekonvexní) tvar, největší rozměr činí 60 km.
A tight fly-by asteroid (243) Ida. The asteroid has an irregular (even non-convex) shape, the largest diameter is 60 km.
Měsíc Io obíhající kolem Jupiteru. Vzdálenost k Io je 3 200 km, k Jupiteru 420 000 km.
Io moon orbiting around Jupiter. The distance to Io is 3,200 km, to Jupiter 420,000 km.
Saturnův prstenec pozorovaný z místa Enckeho dělení. Částice mají typické rozměry od 1 mm do 10 m, vyjímkou je měsíček Pan (viditelný vpravo uprostřed), který má průměr asi 10 km.
The ring of Saturn observed from the point of the Encke division. The particles have typical sizes from 1 mm to 10 m, with the exception of the moonlet Pan (visible on the right in the middle).
Obraz planety Uran s vyznačenou rotační osou. Úhel mezi osou a směrem k severnímu pólu ekliptiky činí 97,9 °.
A display of the planet Uranus with a visible rotational axis. The angle between the axis and the direction to the north ecliptic pole is 97.9 °.
Pohled na Slunce ze vzdálenosti 33 světelných roků. Popsané jsou i hvězdy sousedící se Sluncem, ale některé září tak slabě, že nejsou vidět pouhým okem (např. Proxima Kentaura).
The view on the Sun from the distance of 33 light years. The stars, neighbours of the Sun, are also described, but some of them radiate so dimly, that they are not visible by naked eye (e.g. Proxima Centauri).
Naše Galaxie je spirálního typu s poměrně malým jádrem a příčkou. Slunce se nachází ve vnější části jednoho ze čtyř spirálních ramen, asi 8,5 kpc od centra.
Our Galaxy is of spiral type with a relatively small core and a bar. The Sun is located in the outer part of one of four spiral arms, about 8.5 kpc far from the center.
Protoplanetární disk, prostředí v němž se před 4,56 miliardami roků z prachu a plynu tvořila tělesa sluneční soustavy. Rovina disku je kolmá ke směru celkového momentu hybnosti soustavy.
A protoplanetary disc, the environment in which bodies of the Solar System were formed from dust and gas 4.56 billion years ago. The plane of the disc is perpendicular to the direction of the total angular momentum of the system.
Slunce ve fázi červeného obra. Hvězda bude mít stokrát větší průměr než v současnosti, asi dvakrát nižší teplotu na povrchu a její nitro bude z větší části konvektivní (tzn. že energie bude z jádra odváděna hlavně prouděním).
The Sun in the phase of red giant. The star will have one hundred times larger diameter than in present, about two times lower temperature on the surface and its interior will be mainly convective (i.e. the energy from the core will be transferred mostly by convection).
Představa malé extrasolární planety zemského typu, obíhající okolo vzdálené hvězdy. Současné observační techniky však dovolují objevovat pouze planety hmotnější, podobné spíše Jupiteru.
An imagination of a small extrasolar planet of a terrestrial type, orbiting around a distant star. The current observational techniques allow only discoveries of more massive planets, similar rather to Jupiter.
Sonda Cassini u Saturnu. Její jméno připomíná francouzského astronoma Giovanni Domenica Cassini (1625-1712), který jako první rozpoznal nejvýraznější mezeru v prstencích a odhalil jejich podstatu.
Cassini probe by Saturn. Its name reminds French astronomer Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), who recognised the most prominent space in the rings and discovered their essence.

Testovací animace / Test animations

MPEG-2 (DVD) ss2003_test_mpeg2_720x576.mpg [8.6M]
M-JPEG ss2003_test_mjpeg.avi [11M], ss2003_test_mjpeg_192x144.avi [3.7M]
MPEG-4 (DivX) ss2003_test_mpeg4.avi [6.7M], ss2003_test_mpeg4_192x144.avi [2.6M]
WMV ss2003_test_378kbs.wmv [657K], ss2003_test_56kbs.wmv [108K]

Stažení / Download

Předtím, než začnete stahovat gigabajtové soubory, doporučujeme vyzkoušet relativně krátké testovací animace a ověřit, zda je váš multimediální přehrávač správně přehraje. Viz též seznam zařízení, na nichž se film podařilo přehrát úspěšně.

Before you start download of gigabyte files, we recommend to try relatively short test animations and verify, that your multimedia player is able to decode them correctly. See also a compatibility list of devices, on which the movie was played succesfully.

ss2003_dvd/[1.5G] formát/format MPEG-2 (VOB), DVD directory, PAL (16:9 letterboxed to 4:3), 720×576 pxl2, audio PCM, 48 kHz, stereo, jazyk/language CS, EN, titulky/subtitles CS, EN, PL, DE;
ss2003_dvd.iso[1.5G] obraz DVD ISO pro přímé vypalování (pouze z intranetu) / ISO image for DVD-burners (only from intranet);
ss2003_mjpeg.avi[1.9G] M-JPEG, 1024×576 pxl2, 25 FPS, PCM, 44.1 kHz, stereo, CS;
ss2003_mpeg4.avi[1.1G] MPEG-4 (DivX), 1024×576 pxl2, 25 FPS, PCM, 44.1 kHz, stereo, CS;
ss2003en.wav[257M] WAV, PCM, 44.1 kHz, stereo, EN language for the above M-JPEG and MPEG-4 movies;
ss2003_378kbs.wmv[68M] WMV, 768×384 pxl2, 25 FPS, WMA, 48 kHz, stereo, CS;
ss2003_56kbs.wmv[9.6M] WMV, 384×216 pxl2, 12,5 FPS, WMA, 32 kHz, stereo, CS;
ss2003_mpeg4_192x144.avi[43M] MPEG-4 (DivX), 192×144 pxl2 (letterboxed to 4:3), MPEG-2, 44.1 kHz, stereo, CS;
ss2003en_mpeg4_192x144.avi[43M] MPEG-4 (DivX), 192×144 pxl2 (lbx), MPEG-2, 44.1 kHz, stereo, EN.

Pro stahování lze užít také mirror na serveru astro.cz / It is possible to use a mirror @ astro.cz server for download: http://hvezdarna.astro.cz/hradec/

Sledování on-line ve formátu Windows Media Video / On-line streaming in WMV format:

mms://server3.streaming.cesnet.cz/others/muni/sci/ss2003/ss2003_56kbs.wmv, 56 kb/s, 384×216 pxl, 12,5 FPS, CZ;
mms://server3.streaming.cesnet.cz/others/muni/sci/ss2003/ss2003_378kbs.wmv, 378 kb/s, 768×432 pxl, 25 FPS, CZ.

Titulky ve formátu MPSUB pro MPlayer / Subtitles in MPSUB format for MPlayer:

ss2003_sub_cz.mpsub [16K] - jazyk/language CS, kódování/encoding ISO-8859-2
ss2003_sub_en.mpsub [20K] - EN, ISO-8859-1
ss2003_sub_pl.mpsub [20K] - PL, ISO-8859-2
ss2003_sub_de.mpsub [20K] - DE, ISO-8859-1

Scénář filmu s poznámkami / A written screenplay with notes:

ss2003cz.pdf [104K], ss2003cz.ps [172K];
ss2003en.pdf [100K], ss2003en.ps [168K];
ss2003pl.pdf [108K], ss2003pl.ps [184K];
ss2003de.pdf [84K], ss2003de.ps [140K].

Knížečka pro DVD se scénářem a tabulkovými údaji o tělesech sluneční soustavy / A DVD booklet with a written screenplay and tabular data on Solar System objects:

ss2003_dvd.pdf [1.6M], ss2003_dvd.ps.gz [1.9M] (česká i anglická verze / Czech and English version)

Jednotlivé soubory pro tisk knížečky na HPHK (2 A5 na A4) - PS.GZ: 0, 1, 2, 3; PDF: 0, 1, 2, 3.

Obal DVD / DVD cover:

ss2003_cover_preview.png [424K] - náhled/preview, PNG, 1024×768 pxl2
ss2003_cover.pdf [276K] - hi-res PDF

Reklamní titulek na WWW / Banner:

ss2003_banner.html

Zdrojové kódy všech animací v PoVRayi, datové soubory a všechny skripty / Source codes of all animations in PoVRay, data files and all scripts:

ssfilm_sources.tar.bz2 [175M]
ssfilm_dvd_authoring_scripts.tar.bz2 [2.4M]

Všechny výše uvedené soubory jsou uvolněny pod licencí GNU GPL. (Můžete je tedy použít ve svých projektech, ale vaše zdrojové kódy musí být také volně dostupné.)

All above files are released under GNU General Public License.

Software a hardware pro přehrání / Players

Přehrání filmu na DVD je možné v běžných stolních DVD přehrávačích nebo na PC, například ve Windows programy Windows Media Player, PowerDVD, WinDVD. (Pro animace ve formátu M-JPEG je ve WMP třeba kodek od Morgan Multimedia, pro MPEG-4 DivX.) Na hvězdárně přehráváme všechny formáty volně šiřitelným programem MPlayer (a to pod Linuxem i pod Windows), který lze snadno ovládat z příkazového řádku, např.:

The movie could be played by usual desktop DVD players or by PCs, e.g. using Windows Media Player PowerDVD, WinDVD. (In WMP a Morgan Multimedia codec is necessary for animations in M-JPEG format; DivX for MPEG-4.) At the observatory, we play all formats by a free program MPlayer (both under Linux and Windows), which can be easily controlled from command line, e.g.:

mplayer ss2003_mpeg4.avi
mplayer ss2003_mjpeg.avi -sub ss2003_sub_cz.mpsub -audiofile ss2003en.wav -vo xv -vf scale=1024:504 -osdlevel 0 -framedrop -fs
mplayer dvd://1 -alang en -slang cs

Seznam vyzkoušených zařízení / Compatibility list

software/hardware movie formats operating system(s)
MPlayer 1.0pre5 M-JPEG, MPEG-2 (DVD; no navigation), MPEG-2 (AVI), MPEG-4 (DivX), WMV, WAV Debian Linux 3.0, RedHat Linux 7.1, Windows 98 SP2/Millenium/XP Home SP1
Xine 0.9.23 MPEG-2 (DVD) Debian Linux 3.0
Windows Media Player 9 M-JPEG (Morgan Multimedia codec), WMV, MPEG-4 (DivX codec) Windows 98 SP2/Millenium/XP Home SP1
Cyberlink PowerDVD 4.0 MPEG-2 (DVD; sometimes crashes at the end of titles) Windows XP Home SP1
InterVideo WinDVD MPEG-2 (DVD) Windows XP Home SP1
Apple DVD Player MPEG-2 (DVD) MacOS X 10.3.5 CZ
Panasonic DMR-E100H MPEG-2 (DVD-Video disc)
Panasonic DVD-S35 MPEG-2 (DVD-Video disc)

Bohužel nejsme schopni vyzkoušet všechny softwarové a hardwarové přehrávače, jenž existují - proto uvítáme zprávy, že na daném systému DVD-Video disk nebo jednotlivé animace fungují, případně chybová hlášení, pokud nikoli (v takovém případě se pokusíme pomoci).

Unfortunately, we are not able to test all software and hardware players which exist - thus we appreciate messages informing us, that the DVD-Video disc or individual animations work on given systems, or error reports, if not (we shall try to help you in that case).

Objednávka DVD / Order DVD

Na hvězdárně je možné zakoupit DVD disk (ve formátu DVD-VIDEO). Na disku je nahrána česká a anglická zvuková verze i CS/EN titulky. Cena za 1 kus DVD je 220,- Kč plus poštovné 80,- Kč; pro zásilky do zahraničí je poštovné 140,-Kč. (Na zvláštní objednávku je možné DVD zkopírovat na kazetu Hi8 nebo S-VHS; pak ovšem za stejnou cenu získáte pouze kazetu s jednou zvukovou verzí a jedněmi nebo žádnými titulky.) Objednávat můžete na poštovní adrese: Hvězdárna a planetárium, Zámeček 456, 500 08 Hradec Králové; e-mailem na ekonom@astrohk.cz nebo telefonicky na čísle +420 495 264 087. Dodací lhůta od obdržení objednávky je 1 měsíc.

It is possible to buy a DVD disc (in DVD-VIDEO format) at the observatory. There is a Czech and English audio version and CS/EN subtitles on the disc. The price is 220,- CZK plus 80,- CZK shipping for 1 piece of DVD; shipping to foreign countries is 140,- CZK. You can order it by mail: Hvezdarna a planetarium, Zamecek 456, 500 08 Hradec Kralove; by e-mail: ekonom@astrohk.cz or by phone: +420 495 264 087. The delivery date is one month from the reciept of the order.

O filmu / About the movie

Film vzniknul metodou počítačové animace (raytracingem) programem PoVRay. Pouze některé statické scény byly provedeny malbou temperou na papír a posléze naskenovány. Jednotlivé snímky byly počítány na MOSIXovém clusteru počítačů vybavených operačním systémem Linux. Rastrové obrázky byly upravovány programem GimpCinePaint; pro kódování animací byly použity MPlayer/mencoder, FFmpegMJPEG Tools. DVD disk byl vytvořen programem DVDAuthor. (Všechen výše uvedený software je volně šiřitelný pod licencí GNU GPL.) Sestavení animací, mix mluveného slova a hudby bylo provedeno v programu Adobe Premiere 4.2 pod Windows 98.

The movie was created by the method of computer animation (raytracing) using PoVRay program. Only some static scenes were painted by tempera on paper and then scanned. Individual frames were calculated on a MOSIX cluster of computers with Linux operating system. Raster images were edited by Gimp and CinePaint; MPlayer/mencoder, FFmpeg and MJPEG Tools were used for animation encoding. The DVD disc was authored using dvdauthor. (All above mentioned software is free under GNU GPL license.) The composition of animations, mix of speech and music audio was done in Adobe Premiere 4.2 under Windows 98.

Literatura / References

Úplný seznam použité literatury je uveden v závěrečných titulcích. / The complete list of references is shown in the final titles.