Věda a výzkum

Pracovníci hvězdárny a členové Astronomické společnosti se mimo jiné zabývají fotometrickým pozorováním proměnných hvězd a planetek, astrometrií komet nebo teoretickou dynamikou malých těles sluneční soustavy. Viz specializované stránky:

http://www.astrohk.cz/observer.html

http://astro.sci.muni.cz/lehky/astrometry.html

http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/

Zprávy o odborné činnosti

Bakalářské a diplomové práce

Lacko, Richard: Fotometrie zákrytových dvojhvězd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2005, 77 s. Diplomová práce.

Diplomová práce se zabývá fotometrií zákrytových dvojhvězd. První kapitola se věnuje svojí první částí základní představě o hvězdě. V této části jsou zavedeny fyzikální veličiny hvězdy charakterizující, a také stručnou formou popsán vývoj osamocené hvězdy. Druhá část kapitoly je věnována dvojhvězdám. Zde je provedeno členění dvojhvězd a popsány základní fyzikální charakteristiky těchto objektů. Pozornost je zaměřena zejména na dvojhvězdy zákrytové. Druhá kapitola se věnuje hvězdné fotometrii. Zavádí pro astronomii důležité fotometrické veličiny a věnuje se též problematice fotometrických systému. Na tuto kapitolu navazuje kapitola třetí, která konkretizuje postupy při fotometrických metodách pozorování zákrytových dvojhvězd. Věnuje se též fyzikálnímu významu světelných křivek a diagramu O-C. Nosnou částí diplomové práce je kapitola čtvrtá. Ta přináší nové získaná data zákrytové dvojhvězdy ESUMa (GSC 4383.0384). Součástí jsou měřená data ve fotometrickém systému VRI, světelné křivky a diagram O-C.

Klíčová slova: zákrytové dvojhvězdy, fotometrie, fotometrický systém, světelná křivka.

Trojanová, Lenka. Spektrální vlastnosti rodin planetek podle přehlídky Sloan Digital Sky Survey. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2010. 54 s. Bakalářská práce.

V práci se zabýváme aplikací metody hlavních komponent na fotometrická data planetek. Vstupem práce jsou obecná matematická metoda hlavních komponent a katalog fotometrických dat pro 471 569 planetek programu Sloan Digital Sky Survey. Popsali jsme postup výpočtu hlavních komponent a vytvořili algoritmy, které celý výpočetní proces zprostředkovávají. Na základě našich výsledků doporučujeme pro studium planetek používat tři hlavní komponenty, pro něž jsme odvodili určitou fyzikální interpretaci. Také jsme zobrazili hlavní komponenty v prostoru dráhových elementů planetek (především velké poloosy, excentricitě a sklonu), a ověřili tím souvislost dráhových a fotometrických dat.

Klíčová slova: metoda hlavních komponent, fotometrická data, planetky

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Natálie, Slivková: Přijímání rozptýlených rádiových vln v Hradci Králové. Hradec Králové: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, 2014, 32 s. Středoškolská odborná činnost.

Předmětem této práce je zjistit, zdali je možné zachytit odraz rádiového záření z vysílače umístěného v Dijonu, Francie, od ionizované stopy meteoru, který proletěl v prostoru snímání přijímače v Hradci Králové, s ohledem na fyzikální parametry radio vysílače GRAVES (úhel a azimut, pod kterým vysílá). V práci se tedy pokusíme experimentálními metodami zjistit určitou část z celkového objemu atmosféry ozářené vysílačem Graves, kterou sledujeme. Praktická část tohoto projektu zahrnuje chycení rozptýleného signálu od ionizované stopy meteoru, který proletěl v sledované oblasti radaru, a tak ověřit danou hypotézu a dále konstruování 3D obrázku s vyznačenou plochou snímání. V závěru projektu se hypotéza potvrdila a zjistili jsme, že náš přijímač opravdu zachytí odražený signál a upřesnili jsme tvar oblasti, který můžeme sledovat. Tato práce následně poslouží jako součást projektu, který zkoumá, zda je možné tyto meteory zachycené rádiovou metodou vidět i pouhým okem a dále porovnat jejich intenzitu zobrazeného signálu na obrazovce s magnitudou meteorů.

Klíčová slova: rádiové vlny, radar, meteor, radioastronomie.

Text stránek je vydán s licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.