Novinky

Vážení návštěvníci,

programy pro veřejnost jsou v lednu každou středu, pátek a sobotu s výjimkou 1. ledna. Více informací naleznete v aktuálním programu.

Upozornění pro návštěvníky programů (skupinových prohlídek a akcí) v prostorech hvězdárny a planetária v souvislosti s platnými epidemiologickými opatřeními
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby před zahájením této prohlídky kontrolovat splnění podmínek stanovených tímto opatřením a osobě nařizuje organizátorovi splnění podmínek prokázat. V případě, že osoba splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením neprokáže, je organizátor povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce. V souvislosti s umožněním účasti osob na programu v prostorech hvězdárny a planetária, upozorňujeme návštěvníky na následující:
Žádná z osob ve skupině nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. Před vstupem do budovy bude u každé osoby provedeno orientační bezdotykové měření tělesné teploty. Osobě se zvýšenou tělesnou teplotou organizátor nesmí umožnit vstup do vnitřních prostor a účast na programu. Každá osoba ve skupině, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, musí organizátorovi prokázat, že splňuje některou z následujících podmínek:
  • byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem jde-li o osobu do dovršení 18 let věku, nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 (doloží tuto skutečnost lékařským potvrzením), nebo osobu očkovanou proti onemocnění covid-19 u níž od aplikace první dávky v případě jednodávkového schematu neuplynula doba 14 dnů, nebo v případě dvoudávkového schématu dosud nebyla podána druhá dávka a neuplynula maximální doba stanovená pro její aplikaci, nebo od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.
Splnění uvedených podmínek se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby.
Žádáme návštěvníky našich programů, aby si příslušné dokumenty prokazující požadované skutečnosti zajistili před návštěvou našeho zařízení.
Osobě, která organizátorovi některou z výše uvedených skutečností neprokáže, organizátor nesmí umožnit vstup do vnitřních prostor a účast na programu.
Ve všech vnitřních prostorách hvězdárny a planetária používejte k ochraně svých dýchacích cest respirátor (FFP2, KN95) bez výdechového ventilu. Tato povinnost se nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku a osoby při přednášení a realizaci pořadu. Osoby do 15 let věku mohou použít chirurgickou roušku.
Využijte možnosti dezinfekce rukou a dodržujte aktuálně platná mimořádná opatření i všeobecně doporučené hygienické zásady. Žádáme Vás o respektování pokynů pracovníků zajišťujících program.
S ohledem na úkony vyžadované mimořádnými opatřeními se prosím dostavte včas před zahájením programu.
Děkujeme Vám za pochopení, toleranci a vzájemnou ohleduplnost.

MAPA NOČNÍ OBLOHY

Mapa noční oblohy znázorňuje pozorovatelná souhvězdí 16. ledna v 19 hodin SEČ na souřadnicích 50° severní šířky a 15° západní délky za ideálních podmínek (bezoblačná obloha a malé světelné znečištění). Mapa je orientována tak, že sever je nahoře.

POZOROVATELNOST PLANET V LEDNU

Merkur - v první polovině měsíce večer nad jihozápadním obzorem
Venuše - ve druhé polovině měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem
Mars - ráno nad jihovýchodním obzorem
Jupiter - večer nad jihozápadním obzorem
Saturn - počátkem měsíce nízko nad jihozápadním obzorem
Uran - po většinu noci kromě rána
Neptun - večer vysoko nad jihozápadním obzorem
Zdroj: Hvězdářská ročenka 2022

KOSMICKÉ UDÁLOSTI

02. 1. 00 h Měsíc v přízemí (358 025 km)

02. 1. 20 h Měsíc v novu (19:33)

03. 1. 22 h maximum meteorického roje Kvadrantid (ZHR 120)

04. 1. 03 h Měsíc v konjunkci s Merkurem (Merkur 3,58° severně)

04. 1. 07 h Země nejblíže Slunci (147,1 milionu km)

04. 1. 21 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 4,52° severně; 4. a 5. 1. seskupení Měsíce, Merkuru, Saturnu a Jupiteru večer nízko na JZ)

06. 1. 04 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 4,71° severně)

07. 1. 11 h Merkur v největší východní elongaci (19° od Slunce)

09. 1. 02 h Venuše v dolní konjunkci se Sluncem

09. 1. 19 h Měsíc v první čtvrti (19:11)

11. 1. 13 h Měsíc v konjunkci s Uranem (Uran 2,21° severně)

13. 1. 23 h Merkur v kvazikonjunkci se Saturnem (Merkur 3,43° západně od Saturnu)

14. 1. 04 h Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 5,91° jižně; konjunkce nad naším obzorem v noci)

14. 1. 10 h Měsíc v odzemí (405 831 km)

17. 1. 16 h Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 3,31° severně)

18. 1. 01 h Měsíc v úplňku (0:48)

20. 1. 13 h Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 3,99° jižně)

23. 1. 11 h Merkur v dolní konjunkci se Sluncem

24. 1. 16 h Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 4,72° jižně)

25. 1. 15 h Měsíc v poslední čtvrti (14:40)

28. 1. 00 h Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 3,28° jižně)

29. 1. 17 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 3,01° severně; seskupení Měsíce, Marsu a Venuše ráno na JV)

30. 1. 03 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 10,79° severně)

30. 1. 08 h Měsíc v přízemí (362 236 km)

Časy jsou uvedeny v SEČ, zdroj: Hvězdářská ročenka 2022