MSNK - prosinec 1997 - Astronom prof. dr. Bohuslav Maek

1. prosince 1864 se narodil v Hradci Krlov syn znmho stedokolskho profesora etiny Bohuslav Maek. Po peloen jeho otce na gymnzium v Jindichov Hradci se seznmil se svm spolukem Frantikem Nulem, se kterm stavli sv prvn brlov dalekohledy a provdli astronomick pozorovn.

Oba je sblil spolen zjem o fyziku, matematiku a astronomii. V kvart mlad Maek odchz se svm otcem do Prahy, ale s Nulem se opt setkv po maturit na Filozofick fakult Karlovy univerzity, kde oba studuj astronomii u profesor Seydlera, Kolka, Studniky a Strouhala. Ve druhm roce svch studi se stv Maek vpomocnm asistentem prof. Strouhala a po sloen sttnch zkouek pro obor matematika a fyzika v roce 1892 je Maek jmenovn dnm asistentem. V roce 1893 odchz jako suplent na reln gymnzium v Praze II ve Splen ulici, kde psobil a do przdnin v roce 1894. Pak rok supluje na plzeskm gymnziu a na ti roky se znovu vrtil do Prahy, kde uil na malostransk relce. 22. kvtna 1896 byl graduovn na doktora filozofie na esk univerzit v Praze. V roce 1897 se stal skutenm uitelem na gymnziu v Hradci Krlov a opt se potkv s Nulem, kter uil na relce. V Hradci Krlov konali pozorovn zkryt hvzd Mscem i men krsnm lodnm sextantem ze sbrky Makova stavu, kter vedla k vvoji Nulovch zrcadlovch stroj, hlavn cirkumzenitlu. kazy pepotvali pro Prahu a zprvy uveejovali v iv. V roce 1901 byl jmenovn profesorem na ikovsk relce a psobil tam a do pevratu v roce 1918. Po roce 1918 prof. Maek peel na Sttn hvzdrnu v Praze, kter vznikla po jnovm pevratu zkonem Republiky eskoslovensk z bval c. a k. prask hvzdrny v Klementinu, ale protoe nemla vhodnou observato, na pozvn J. J. Frie se dostv jako mstoeditel na ondejovskou hvzdrnu, kde pracoval a do roku 1931, kdy odeel do vsluby. Nul byl pozdji editel ondejovsk observatoe. Maek vedl a do dchodu administrativu hvzdrny.

Makova innost byla opravdu vestrann. Sledoval vvoj radiotelegrafie od prvnch pokus Marconiho, provdl pokusy v tomto oboru a vnoval se roziovn a udrovn pesnho asu, vpotm, pozorovnm i redukcm zkryt hvzd Mscem. Sv pedagogick zkuenosti uloil do nkolika uebnic. Nejznmj je stedokolsk uebnice fyziky, kde je spoluautorem s profesorem Jenitou a profesorem Nachtikalem: Fysika pro vy tdy stednch kol, 1910, 7. vydn 1946. Makovy znalosti eskho, ruskho, anglickho, francouzskho a nmeckho jazyka mu umonily peloit populrn astronomii od americkho hvzde Simona Newcomba: Astronomie pro kadho, kter vyla p stednho spolku eskch profesor v roce 1909. Roku 1928 peloil Stratonovovu knihu o astronomii a pak tak Jeansovy spisy: Vesmr kolem ns, Nov zklady prodovdy. V letech 1923 - 1926 redigoval IV. a VI. ronk asopisu e hvzd a v roce 1920 zaloil esk efemeridy Hvzdskou roenku, kterou a do roku 1940 vedl.

Josef Bartoka

Podoba Bohuslava Maka zatm zstv zahalena tajemstvm. Frantiek Nul (1867 - 1951)

Literatura